Over ons

Wat doet de vzw?

Kom even praten vzw werd in 2021 opgericht door dove professionals om de mentale gezondheid van dove, slechthorende en doofblinde jongeren, volwassenen en senioren te bevorderen. De vzw streeft naar een inclusieve geestelijke gezondheidszorg, passend bij gebarentaalgebruik en dovencultuur. Hiervoor bevorderen we samenwerking tussen dove professionals en ervaringsdeskundigen, de Vlaamse dovengemeenschap en de reeds bestaande diensten voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteunings.


Wie kan bij Kom even praten vzw terecht?

  • Dove, slechthorende, doofblinde jongeren, volwassenen en senioren
  • Zorgverleners die werken met de doelgroep

Wat doen we?

1 Via psychologische begeleiding en psychosociale ondersteuning bieden wij zorg op maat.

In 2022 begeleidden we dove, slechthorende en doofblinde jongeren met verschillende taalprofielen. De jongeren namen deel aan het groepsaanbod van psychologische begeleiding en taalondersteuning dat wij met behulp van het UCB Community Health Fund en de Koning Boudewijnstichting organiseerden.

2 Via gebarentaalmedia en visuele communicatie ondersteunen wij het recht op toegang tot informatie rond mentaal welzijn.

Via co-creatie en groepsbijeenkomsten maakten we met dove, slechthorende en doofblinde jongeren een film. De jongeren wilden graag hun verhaal vertellen zodat andere mensen hun leefwereld beter zouden begrijpen.

Kom even praten vzw werkte een toolbox uit voor zorgverleners en voor de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap. We geven methodieken mee die de psychologisch basisbehoeften en taalontwikkeling van dove, slechthorende en doofblinde jongeren bevorderen. Ook werken we met het Kinderrechtencommissariaat rond de rechten van deze jongeren.


3 Via psycho-educatie bieden wij inzicht in psychische problemen en geven wij handvatten om hiermee om te gaan.

4 Via wetenschappelijk onderzoek en interventieontwikkeling verruimen we kennis en bewustzijn rond mentaal welzijn van doven, slechthorenden en doofblinden.
Toereikende geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden

In 2021 kreeg onze vzw subsidie van het Sociaal Innovatiefonds van de Stad Gent. Dit om de toegankelijkheid van diensten voor mentale gezondheidszorg voor doven en slechthorenden in de regio Gent te bevorderen.In samenwerking met UGent brachten we via wetenschappelijk onderzoek de drempels tot de zorgverlening in kaart. Hiervoor bevroegen we zowel zorggebruikers als zorgverleners. Op basis van onze bevindingen stelden we een systematische aanpak voor om deze drempels weg te werken. Via video’s dragen we bij tot bewustzijnsverhoging rond de unieke noden van doven en slechthorenden bij zorgverlener. Daarnaast willen we ook het taboe rond mentaal welzijn binnen de Vlaamse dovengemeenschap doorbreken.

Wij volgen de ethische en wettelijke kaders

  • Deontologische Code van de Psychologencommissie (2018)
  • Regelgevingen en gedragscodes van beroepsverenigingen van psychotherapeuten
  • VN-verdrag inzake Rechten van personen met een Handicap (2006)
  • Kinderrechtenverdrag (1989)
  • GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Ethische procedures voor onderzoeksprojecten
Wie zijn we?

Dr. Goedele De Clerck is Master in Psychologie – variant klinische psychologie (Open Universiteit) en integratief psychotherapeut (Vives Hogeschool i.s.m. Educatieve Academie). Ze werkt als zelfstandig psychotherapeute met dove, slechthorende en doofblinde cliënten (jongeren, volwassenen en senioren).

Goedele promoveerde aan de UGent rond identiteitsdynamieken bij Vlaamse en internationale dove volwassenen. Het werken met levensverhalen stond centraal in haar doctoraal en postdoctoraal onderzoek. Als postdoctoraal onderzoeker bouwde ze daarop verder en ontwikkelde ze aan The University of Manchester een interventie ter bevordering van identiteitsontwikkeling en mentaal welzijn bij dove en slechthorende jongeren en volwassenen, waaronder ook migranten en vluchtelingen die meerdere/andere gebarentalen gebruiken en/of drempels ondervonden in de taalverwerving.

In Vlaanderen deed ze onderzoek naar ervaringen van doven en slechthorenden en zorgverleners met drempels die de doelgroep ervaart in toegang tot de geestelijke gezondheidszorg.

Voor haar eindwerk rouw- en verliescounseling (PXL-Hogeschool) verdiepte ze zich via casuswerk in palliatieve zorg op maat van de doelgroep.

Deze ervaring en expertise neemt Goedele mee om de psychologische begeleiding optimaal te kunnen afstemmen op jongeren en volwassenen met diverse taalprofielen en achtergronden.

Fien Strybol is klinisch psychologe en verrichtte voor haar masterproef aan UGent kwalitatief onderzoek naar het gebruik van gebarentaal versus gesproken taal bij identiteitsbeleving van dove personen. Ze heeft ervaring met werken met dove kinderen en jongeren binnen zowel een context van jeugdwerk als in pedagogische context. Ze is zelfstandig psychologe in opstart met als doelgroep dove en slechthorende cliënten.